Día das Letras Galegas

O Día das Letras Galegas é unha celebración instituida en 1963 pola Real Academia Galega para homenaxear a aquelas persoas que destacasen pola súa creación literaria en galego e pola súa defensa desta lingua. Cada ano dedícase a unha personalidade diferente, escollida pola Rela Academia, tendo en conta que se exixe al menos dez anos do seu felecemento.
Dende a instauración desta celebración cultual, soamente en 1998 houbo unha dedicación conxunta aos poetas medievais Martín Códax, Xohán de Cangas e Mendinho, famoso polas súas Cantigas.
A data de celebración deste evento, o 17 de Maio, débese a que nese día no 1863, publicouse en Vigo o primeiro exemplar da obra Cantares Galegos de Rosalía de Castro, que marcaría o inicio do Rexurdimento Cultural Galego.

LISTA DE FIGURAS HOMENAXEADAS
 • 1963 - Rosalía de Castro
 • 1964 - Alfonso Daniel Rodríguez Castelao
 • 1965 - Eduardo Pondal
 • 1966 - Francisco Añón
 • 1967 - Manuel Curros Enríquez
 • 1968 - Florentino López Cuevillas
 • 1969 - Antonio Noriega Varela
 • 1970 - Marcial Valladares Núñez
 • 1971 - Gonzalo López Abente
 • 1972 - Valentín Lamas Carvajal
 • 1973 - Manuel Lago González
 • 1974 - Xoán Vicente Viqueira Cortón
 • 1975 - Xoán Manuel Pintos Villar
 • 1976 - Ramón Cabanillas
 • 1977 - Antón Villar Ponte
 • 1978 - Antonio López Ferreiro
 • 1979 - Manuel Antonio
 • 1980 - Alfonso X el Sabio
 • 1981 - Vicente Risco
 • 1982 - Luis Amado Carballo
 • 1983 - Manuel Leiras Pulpeiro
 • 1984 - Armando Cotarelo Valledor
 • 1985 - Antón Losada Diéguez
 • 1986 - Aquilino Iglesia Alvariño
 • 1987 - Francisca Herrera Garrido
 • 1988 - Ramón Otero Pedrayo
 • 1989 - Celso Emilio Ferreiro
 • 1990 - Luis Pimentel
 • 1991 - Álvaro Cunqueiro
 • 1992 - Fermín Bouza Brey
 • 1993 - Eduardo Blanco Amor
 • 1994 - Luis Seoane
 • 1995 - Rafael Dieste
 • 1996 - Xesús Ignacio Ferro Couselo
 • 1997 - Ánxel Fole
 • 1998 - Xoán de Cangas, Martín Códax y Mendinho
 • 1999 - Roberto Blanco Torres
 • 2000 - Manuel Murguía
 • 2001 - Eladio Rodríguez
 • 2002 - Fray Martín Sarmiento
 • 2003 - Antón Avilés de Taramancos
 • 2004 - Xaquín Lorenzo, Xocas
 • 2005 - Lorenzo Varela
 • 2006 - Manuel Lugrís Freire
 • 2007 - María Mariño
 • 2008 - Xosé María Álvarez Blázquez
 • 2009 - Ramón Piñeiro López
 • 2010 - Uxío Novoneyra
 • 2011 - Lois Pereiro
 • 2012 - Valentín Paz-Andrade

No hay comentarios:

Publicar un comentario